دکتر ابوالقاسم رادفر – دکتر علاءالدین افتخار جوادی