دانلود کتاب شرح لمعه - النضید فی شرح روضه الشهید 37 جلدی 1
  1. پرشین پی‌دی‌اف
  2. مذهب
  3. دانلود کتاب شرح لمعه – النضید فی شرح روضه الشهید 37 جلدی
مذهب

دانلود کتاب شرح لمعه – النضید فی شرح روضه الشهید 37 جلدی

عنوانشرح لمعه – النضید فی شرح روضه الشهید 37 جلدی
نویسندهشهید ثانی
مترجم/مصححشیخ حسن قاروبی
زبانفارسی
تعداد صفحه11769
قیمت
5,000 تومان

شرح لمعه از زمان تالیف تا کنون همواره نزد فقها کتاب قابل توجهی بوده است و بر این کتاب ارزشمند، شرح ها و حواشی و تعلیقات فروانی از سوی فقیهان نام آور به زبان عربی و فارسی به رشته تحریر درآمده است که فهرست این شروح و حواشی در کتاب الذریعه آقابزرگ تهرانی آمده است.

با توجه به اینکه این کتاب با ایجاز و اختصار تالیف شده است و عباراتش برای طلاب مبتدی سنگین است، و در حوزه های علمیه شرحی به زبان فارسی وجود ندارد که کاملا پرده ابهام از روی عبارات کتاب بردارد، این کتاب اثر قابل توجهی برای فهم عبارات شرح لمعه می باشد، چراکه به ترجمه صرف اکتفا نکرده و به توضیح عبارات و ذکر نکته های تکمیلی هم پرداخته است.

ویژگی های اثر:

– ساده و روان بودن عبارات و توضیحات

– توضیح قواعد فقهی در مواردی که در کتاب اشاره شده است

– استفاده از تمامی شروح و حواشی که در حاشیه نسخه های سنگی شرح لمعه به چاپ رسیده است. هم چنین کتبی فقهی مثل مفتاح الکرامه، جواهرالکلام، الحدائق الناضره و …

– آوردن روایات مورد استفاده شهید ثانی به صورت کامل و ترجمه آنها

– آوردن حاصل مطلب هر بخش با عنوان “توضیح” در ابتدای هر بخش و سپس ترجمه و شرح عبارت.

در مجموع میتوان گفت کتاب النضید یکی از کاملترین و شیواترین شروح لمعه به زبان فارسی می باشد که طلاب را از رجوع به چندین کتاب دیگر بی نیاز می کند.

هم چنین نسبت به تطبیق و توضیح قواعد اصولی و فقهی به کار رفته در عبارت و نیز ترجمه و توضیح روایات و اصطلاحات رجال و درایه (البته در سطح طلاب پایه ۴ – ۵ – ۶) کم نگذاشته و حق مطلب را به خوبی ادا کرده است.

جلد اول کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الطهاره از ابتدای بحث تا مکروهات قضای حاجت می باشد.

جلد دوم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الطهاره از احکام غسل تا انتهای کتاب الطهاره (تیمم) می باشد.

جلد سوم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الصلاه از ابتدای بحث تا پایان شرایط صحت نماز می باشد.

جلد چهارم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الصلاه از بحث اجزاء و افعال نماز تا پایان باقی مستحبات نماز می باشد.

جلد پنجم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الصلاه از بحث تروک و مکروهات نماز تا پایان شکیات نماز می باشد.

جلد ششم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الصلاه از بحث احکام قضا نماز و مکروهات نماز تا پایان کتاب الصلاه (نماز جماعت) می باشد.

جلد هفتم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الزکات و کتاب الخمس می باشد.

جلد هشتم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الصوم می باشد.

جلد نهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الحج از ابتدای بحث تا پایان محبث اقسام حج مسائل آن می باشد.

جلد دهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الحج از ابتدای بحث میقات تا پایان مبحث اعمال عمره (فی السعی و التقصیر) می باشد.

جلد یازدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الحج از ابتدای بحث افعال حج تا پایان کتاب الحج (احصار و صد) می باشد.

جلد دوازدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الجهاد، کتاب الکفارات و کتاب النذر می باشد.

جلد سیزدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب القضا می باشد.

جلد چهاردهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الشهادات، کتاب الوقف و کتاب العطیه می باشد.

جلد پانزدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المتاجر از ابتدای بحث تا مبحث عقد بیع و آداب آن (اشتراط اسلام در مشتری) می باشد.

جلد شانزدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المتاجراز ابتدای بحث شرایط مبیع (مسائل سیزده گانه) تا پایان آداب مستحب تجارت می باشد.

جلد هفدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المتاجر از ابتدای بحث بیع حیوان تا پایان مبحث بیع الثمار می باشد.

جلد هجدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المتاجر از ابتدای بحث بیع صرف تا مبحث ربا (بیع گوشت به حیوان) می باشد.

جلد نوزدهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المتاجر از بحث خیارات تا آخر کتاب المتاجر می باشد.

جلد بیستم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الدین و کتاب الرهن می باشد.

جلد بیست و یکم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الحجر، کتاب الضمان، کتاب الحواله، کتاب الکفاله و کتاب الصلح می باشد.

جلد بیست و دوم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الشرکه، کتاب المضاربه، کتاب الودیعه، کتاب العاریه و کتاب المزارعه می باشد.

جلد بیست و سوم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المساقاه، کتاب الاجاره و کتاب الوکاله می باشد.

جلد بیست و چهارم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الشفعه، کتاب السبق و الرمایه و کتاب الجعاله می باشد.

جلد بیست و پنجم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الوصیه می باشد.

جلد بیست و ششم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب النکاح از ابتدای مباحث مقدماتی نکاح تا مسئله ده ولایت نداشتن مادر بر فرزند می باشد.

جلد بیست و هفتم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب النکاح از ابتدای فصل سوم (زن هایی که نکاح با آنها حرام است) تا آخر مسائل بیست گانه می باشد.

جلد بیست و هشتم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب النکاح از فصل چهارم نکاح متعه تا فروعات تدلیس می باشد.

جلد بیست و نهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب النکاح از فصل هشتم حق همخوابگی تا حکم رسیدگی به درخت و خانه می باشد.

جلد سی ام کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب طلاق می باشد.

جلد سی و یکم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الخلع و المباراه و الظهار می باشد.

جلد سی و دوم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الایلاء و اللعان می باشد.

جلد سی و سوم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الاقرار می باشد.

جلد سی و هشتم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المیراث از فصل اول تعریف شرعی میراث تا اقسام کیفیت ارث بردن می باشد.

جلد سی و نهم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المیراث از فصل مسائل پنج گانه تا کسی که دارای چند موجب نسبی است، می باشد.

جلد چهلم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب المیراث از مبحث ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر تا مناسخات متعدد می باشد.

جلد چهل و یکم کتاب شرح لمعه النضید شامل مباحث کتاب الحدود می باشد.

در صورتی که می خواهید تمام فایل های کتاب النضید را را در قالب یک فایل فشرده دانلود کنید از لینک اول استفاده نمایید.

توجه داشته باشید اگر فایل فشرده اول را که با فورمت zip است را دانلود کرده باشید، دیگر نیازی به فایل فشرده شده بعدی ندارید. همچنین فایلها بر اساس جلد کتاب و با فورمت pdf از فایل دوم الی 38 در لیست زیر قرار گرفته است.

همچنین اگر در دانلود فایلها دچار مشکل شدید، آخرین لینک مربوط به دایرکتوری فایلهای این مجموعه است که می توانید با ورود به آن به صورت مستقیم کتابها را دانلود نمایید.

نکات مهم: با توجه به هزینه های بالای سرور پرشین پی دی اف بر آن شدیم برخی کتابهای سایت را با مبلغی اندک برای کاربران ارائه کنیم. این کتاب از آن جمله است. توصیه ما به شما این است که در صورت امکان حتماً در وب سایت ما عضو شده و اشتراک VIP تهیه نمایید تا با هزینه بسیار اندک دسترسی به تمامی کتاب ها داشته باشید.

در صورتی که قصد ندارید اشتراک خریداری نمایید، حتما در هنگام خرید تیک عضویت را بزنید تا پس از عضویت دسترسی همیشگی به فایلهای خریداری شده داشته باشید.

3.7/5 - (1156 امتیاز)

دسترسی محدود برای دانلود

برای دانلود همه فایل ها باید محصول را خریداری فرمایید

دانلود شرح لمعه – النضید فی شرح روضه الشهید ۲۸ جلد در یک فایل فشرده
حجم 601.87 مگابایت
فرمت ZIP
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 1
حجم 16.85 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 2
حجم 12.34 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 3
حجم 13.79 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 4
حجم 11.16 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 5
حجم 17.56 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 6
حجم 12.73 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 7
حجم 18.78 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 8
حجم 17.99 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 9
حجم 16.87 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 10
حجم 13.05 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 11
حجم 19.23 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 12
حجم 17.24 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 13
حجم 14.17 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 14
حجم 17.1 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 15
حجم 13.72 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 16
حجم 13.36 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 17
حجم 14.37 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 18
حجم 15.68 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 19
حجم 21.02 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 20
حجم 20.2 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 21
حجم 19.62 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 22
حجم 18.69 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 23
حجم 21.51 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 24
حجم 16.61 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 25
حجم 21.8 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 26
حجم 17.71 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 27
حجم 23.96 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 28
حجم 21.48 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 29
حجم 17.04 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 30
حجم 19.33 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 31
حجم 12.57 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 32
حجم 13.79 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 33
حجم 15.27 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 38
حجم 13.19 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 39
حجم 14.44 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 40
حجم 19.52 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دانلود کتاب النضید - شرح لمعه جلد 41
حجم 23.67 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
دایرکتوری کامل فایل در صورت وجود مشکل در دانلود
حجم 0 مگابایت
فرمت
دانلود با خرید محصول
اگر فایل مشکل دانلود دارد گزارش ارسال کنید
گزارش مشکل دانلود از سایت
  • اگر شما در دانلود این کتاب مشکل دارید، قبل از گزارش با کلیک روی آموزش دانلود، روش دانلود از پرشین‌پی‌دی‌اف را مطالعه بفرمایید.
  • مشکل خود برای دانلود فایل را شرح دهید.
اگر فایل را خلاف قوانین کپی رایت می‌دانید درخواست حذف ارسال کنید

کتاب های دیگر از شهید ثانی

نقد و بررسی شما درباره شرح لمعه – النضید فی شرح روضه الشهید 37 جلدی

لطفا پس از مطالعه شرح لمعه – النضید فی شرح روضه الشهید 37 جلدی نظر خود را برای دیگر کاربران بنویسید.
از ارسال نظر به زبان انگلیسی یا نوشتن فینگلیش پرهیز کنید.
تمام نظرات توسط تیم مدیریت پرشین پی‌دی‌اف بررسی شده و پاسخ داده می‌شوند.
اشتراک در
اطلاع از
guest
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمد
محمد

ممنونم از شما خدا خیرتون بده

محسن
محسن

سلام
خیلى عالى خدا قوت
ولى شرح النضید تا کتاب (حدود) چاپ شده
اگر pdf سایر مجلدات هم تهیه و بارگزاری شود کمال امتنان را دارم

عباسعلی موحدزاده
عباسعلی موحدزاده

سلام علیکم
خسته نباشید
خدا خیرتون بده بابت فایل شرح النضید
واقعا کار بزرگی انجام دادید
خیلی لازم میشد.

وفقکم الله فی الدارین

امیررضا
امیررضا

فایل الکترونیکی این کتاب به صورت غیرقانونی تو اینترنت پخش شده و انتشارات و مولف اون هم راضی نیستند.
قانونا و شرعا نشر اون درست نیست.هرچند پیگیری ای نمیشه

Mohammad
Mohammad
پاسخ به  شهاب فیض

سلام
بحث درباره مسلمان و کافر ذمی هست نه کافر حربی و از اون جایی که این نرم افزارهایی که فرمودید بیشترش مال امریکا و … هست پس استفاده غیر قانونی برایش مشکل ساز نیست.
با تشکر

محمد
محمد

قیاس مع الفارق نکن برادر فلاحتی.

آیت الله کشکولی
آیت الله کشکولی

سلام و ارادت و خسته نباشید
دوست عزیزم لطفا بقیه مجلداتش رو هم زحمت بکشید بسیار ممنون می شویم

محمد
محمد

داداش
من استفاده میکنم
گناهش هم پای خودم
شما توی کار مردم دخالت نکنید نمیشه؟؟؟؟
چرا میخوای به زور من و ببرید بهشت؟
شما اگر دیدگاهتون درست بود توی این ۴۰ سال باید مملکت از هر نظر به بهشت تبدیل میشود
حالا برو پی کارت بزار اونایی که لازم دارن استفاده کنن

Mohammad
Mohammad
پاسخ به  محمد

مهم اینه که بهشت رو چی در نظر بگیریم. بهشت ما با بهشت جنابعالی از زمین تا آسمونا فرقشه. فقط خواهشی که ازتون دارم اینه که هنگام حکومت حضرت بقیه الله این بچه بازی ها رو بریزید کنار و اینقدر موش ندوونید.

احسان
احسان

جناب فلاحتی حساب مایکروسافت و ورد فرق داره. مالکیت اونها با کشورهایی است که دشمن حربی اسلام محسوب میشن. لذا فتوای مراجع در مورد اونها جواز استفاده است برخلاف مالکیت انتشاراتی که در داخل کشور هست.
این کتاب ها صاحب امتیازش نشر و چاپ مسلمان هست و قطعا جایز نیست.

رسول
رسول

عالی خیلی ممنونم این شرح خیلی به کارم اومد… فقط شرح فارسی لمعه آقای علی شیروانی رو هم بگذارید…

Alireza
Alireza

خدا خیرتون بده
تو این گرونی ها واقعا این خیلی به کار من یکی اومد🙂💫

حسین
حسین

بنده شخصا از ناشر پرسیدم و راضی نیستند
این انتشار فایل ها توسط شما غیر قانونی است و خلاف مصرح قانون حمایت از مولفان است و احتمالا به ناشر برای پیگرد قضایی گزارش خواهد شد

و متاسفم برای کسانی که در مقابل تذکر دیگران به توهین رو می آورند

ميرزا الشيرازي
ميرزا الشيرازي

با سلام به همه عزیزان
من نمیتونم دانلود کنم اگر ممکنه چه مسئول سایت چه یکی دیگه از عزیزان اینو به تلگرامم بفرستن ممنون میشم
@mirza2030
یا اگر امکان داره تو گوگل درایو هم بذارین از گوگل درایو میشه دان کرد ممنون میشم و لینکشو هم به تلگرامم بفرستین

امیر
امیر

من مادرشما حرومزاده هارو ***** ک تو این شرایط ک من ب این شرح نیاز داشتم زدین لینکو بگا دادین. مادر*** ها

عبدالله
عبدالله

سلام چرا لینک دانلود النضید رو برداشتید؟ بنده هرچقدر جلد شش رو مزنم دانلود نمیشه. لطفا بزارید.

کاربران ناشناس
کاربران ناشناس

ال

کاربران ناشناس
کاربران ناشناس

سلام
لطفا سایر مجلدات النضید رو هم قرار بدید

حسین
حسین

مطلبی برایم عجیب بود. امروز دیدم نظراتی را که افراد درباره جایز بودن یا نبودن دانلود شرح النضید بیان کرده اند. یکی فحش داده ان هم ناموسی. دیگری گفته مرا بزور نبر بهشت. یکی گفته شکر نخور و یکی تشکر کرده. برایم سوال شد افرادی با این ضعف اخلاق یا ادب و ایمان شرح لمعه میخوان چکار تا بعد بریم سراغ جواز شرعی!

حسین
حسین

سلام ببخشید چرا باز نمیشه؟اگه بخواییم پی دی اف رو بخرم باید چه کار کنم؟

حسین
حسین

خب از کجا میشه خریدش؟

شاعرِدا
شاعرِدا

سلام
هیچ کدوم دانلود نشد…
من الان شدیدا نیازش دارم..
چه کنم؟

اکبر
اکبر

اقا بقیه جلد ها رو هم بزارید لطفا

کتاب حدود
قصاص
دیات

اکبر
اکبر

سلام لطفا
کتاب حدود قصاص و دیات رو هم بزارید
نیاز شدید هست

علی
علی

اینجا چه خبره؟!!
این فحش‌های رکیک؟!!
جناب امیر که احتمالا دانشجو هستید، حالت خوبه؟!!!

حمید
حمید

آقا نظرات رو خوندم از خیرش گذشتم

محمد
محمد

خداییش اینایی که میگن گناهش پای خودمون هست و اینجوری فحش میدن ….چرا دارید فقه میخونید؟
یکم شبیه کچل موفرفری میمونه کارتون.

سید سجاد
سید سجاد

سلام تا جلد شیش دانلود کردم اما از صفحه اومد بیرون و میگه دوباره باید بخرمش ممنون میشم کمک کنید

الیمس
الیمس

حالا که این کتاب رو بدون نشون دادن مجوز انتشار، منتشر کردید، احتمالا فایل های دیگه تون هم بدون اجازه انتشار هست

بنده دیگه از سرورهای شما چیزی دانلود نمی‌کنم
احترام و التزام به حقوق دیگران یک مسئله حل شده در اذهان رشد یافته است.

مرجان
مرجان

پولو گرفتین ولی لینک دانلودش رو نمیذارین؟؟؟؟
فازتون چیه؟
لازم داریم ک میخریم
لینک رو بفرستین

سید بهزاد حسینی
سید بهزاد حسینی
پاسخ به  شهاب فیض

سلام

سید بهزاد حسینی
سید بهزاد حسینی
پاسخ به  شهاب فیض

عضو سایت شدم درخواست کتاب دادم
اما خبری نیست
لطفاً برای تهیه پی داف کتاب راهنمایی بفرماید

مجتبی نامنی
مجتبی نامنی

سلام
برای خرید می نویسه پذیرنده فروشگاهی نامعتبر است
چکار باید کرد؟

محمد
محمد

سلام،بنده هزینه روواریزکردم اما نمیدونم چطوربایددانلودبشه،دوباره قسمت پرداخت هزینه وثبت سفارش برام میاد.لطفاراهنمایی بفرمایید.

mrjahedi133@gmail.com
mrjahedi133@gmail.com

سلام وقتتون بخیر ممنونم فایل ورد این دوره النضید رو هم دارید؟

aliiraji20@yahoo.com
aliiraji20@yahoo.com

مجلدات ۳۴ تا ۳۸ نیست!

محمد
محمد

سلام. من هزینه رو پرداخت کردم. ایمیل رو هم درست وارد کردم.جلد اول النضید هم دانلود شد ولی چندروز بعد مراجعه کردم موفق به دانلود بقیه جلدها نشدم. لینک دانلود هم به ایمیل من ارسال نشده.
باتشکر

علی
علی

سلام آخر شرعی هست استفاده کردنش یا خیر؟

علیرضا
علیرضا

این کتاب مجوز انتشار به صورت پی دی اف رو نداره.
کتاب هایی مثل جواهر الفخریه،الزبده الفقهیه و المباحث الفقهیه جایگزین خوبی برا کتاب النضید هستند

کتاب های مشابه با شرح لمعه – النضید فی شرح روضه الشهید 37 جلدی

دانلود کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت
دانلود کتاب اسلامی شناسی نوشته دکتر علی شریعتی – ۳ جلدی