دانلود کتاب نقش سلیمانی در علوم غریبه خاصه اثر شیخ بهایی 1
 1. پرشین پی‌دی‌اف
 2. علوم غریبه و متافیزیک
 3. دانلود کتاب نقش سلیمانی در علوم غریبه خاصه اثر شیخ بهایی
علوم غریبه و متافیزیک

دانلود کتاب نقش سلیمانی در علوم غریبه خاصه اثر شیخ بهایی

عنوان نقش سلیمانی در علوم غریبه خاصه
نویسندهشیخ بهایی
زبانفارسی
تعداد صفحه82
قیمت
5,000 تومان

کتاب نقش سلیمانی در علوم غریبه خاصه از شیخ بهایی، نسخه اصلی و خطی و بدون سانسور است که از نسخه موجود در کتابخانه ملی اسکن شده است.

کتاب نقش سلیمانی اثر شیخ بهایی، کتابی است برای آموزش کواکب، برج ها، ادعیه های پرکاربرد، انواع طلسمات، احضار و بسیاری از موضوعات دیگر در زمینه ی علوم غریبه.

این کتاب به کاربر این امکان را می دهد که به سادگی زمان و مکان مناسب دعا نویسی، ساعات سعد و نحس و ایام قمر در عقرب را در مقدمه ی کتاب فرا گیرند و در ادامه طلسمات و دعاهای فراوانی را در خود جای داده است.

خلاصه باب های کتاب شیخ بهایی

باب اول کتاب نقش سلیمانی

فصل اول بیان قواعد عامه: عیار و عامیان و ذوالاقتدار پوشیده مبادا برای دعا و دواء ذکر شود تا اثر گذار شود.

قسمت دوم بیان برجها: حقیقت برجها بر این که سبب گردش آفتاب در آسمان دائره پیدا می شود که به آن دائره البروج می گویند.

فصل سوم: بیان طالع: در این فصل استخراج کردن طالع برای برای حب و غیره ضروری است. اگر دریافتن طالع شخصی مد نظرتان باشد اعداد اسم او را بر آورده کرده و یکجا جمع کنید بعدا آن را بر دوازده میده هر چه باقی ماند آن را بر برجها تقسیم نمایید. هر عددی که بعد از تقسیم باقی ماند همان عدد طالع آن شخص است. مثلا اگر ۱عدد باقی ماند طالع آن: برج حمل است. و اگر ۲عدد باقی ماند طالع آن: برج نور و اگر ۳عدد باقی ماند طالع آن: برج جوز است و…

باب دوم کتاب نقش سلیمانی

ستارگان: در عجایب المخلوقات و مقصود العاشقین مرقومست که الله تعالی ستارگان بی شماری خلق کرده است که شماره آنها را به جزء خداوند کسی دیگر نمی داند.

در بیان ساعتهای شب و روز: باید این را بدانیم که خداوند تعالی در هر مخلوقات خود تاثیری عطا نموده است. و تاثیرات آنها مدام در حال ظهور می باشند و هر ستاره ایی که حاکم می گردد تاثیر خود را ظاهر می کنند. و بزرگان عمل خواندن نوشتن را تعویذ و غیره را آغاز می کنند و از آن زمان تا آینده همگی با این قاعده اتفاق به صورت کلی است یک با یک نقشه برای دریافت ساعت که موجب ساعت روز هست زمانی که آفتاب طلوع می کرد یک چوب را با دوازده خط بر روی زمین می کشیدن و این چوب را در وسط آن خط ها قرار می دادند که با استفاده از سایه چوب زمان ساعت را تشخیص می دادند، ساعت شب را هم با استفاده از ستارگان تشخیص می دادند.

سعد و نحس ستارگان و ساعت های آنها: نوشتن در ساعت با تعویذات و خواندن عمل مفید است. در این مواقع مشتری سعد اکبر است ، و در ساعت آن تعویذ حب و حاضری غایب و رفع حارضه باید نوشت زهره سعد اصغر است. در ساعات آن تعویذ الفت و زبان بندی و خواب بندی باید نوشت که عطارد مشترک است. تعویذ محبت و شفای امراض باید نوشت شمس سعد است ، تعویذ حب و شفای امراض نوشتن مناسب است. تعویذ حب و اخلاص و شفا امراض نحس اکبر است.

در بیان بحوزات: در جواهر خمسه و مقصود العاشقین نوشته که عمل خواندن تعویذ و نگاشتن حیال بحوزات ضروری ییش نظر دارد. که موجب مقرر هر ستاره ای را بسوزاند بحوزات این است که : مشتری ،عود، مشک، کافور، اسبند عطارد عود، کافور، صندل سرخ، بحوزات شکس العود، دارچینی بحوزات عود و… که برای نوشتن و سوزاندن به کار می روند.
فالنامه ستارگان: اگر شخصی از حال خود هیچ دریافت نکند اول یک انگشت به چشم و بسته و یک خانه دایره ای کشیده بعد حال خود را عبارت مرقومه ذیل معاینه کند. و باید بداتید که این فال نامه بسیار مجرب و آمزنده است
در بیان ماه های قمری و تاریخ های نحس و قمر در عقرب: فن و کلام نجوم در خواندن عملیات باید رعایت ماه قمری و همچنین ماهای شمسی داشته باشند و هر ماه برای سه عشر معیّن ساخته اند. اول: عشره بنابر گشایش رزق وضوح دوم: برای محبت و تسخیر به کار می رود. سوم: برای عداوت و عامل را در این هر لحاظ دارد. یعنی برای وسعت روزی و تسخیر مرض است.

باب سوم کتاب نقش سلیمانی

حروف اعداد و ابجد: نقش پر کردن و دانستن حساب حمل ضروریست. و بدون دریافت اعداد حروف در اکثر امور دقت نماید لهذا اعداد نوشته می شوند ، معنی ابجد را دریافت باید در منتخب الغات و غیاث نوشته که این شخصی می باشد. نوشتن او که در علم جفر اخذ ایجاد شده است.
حروف تهجی: عاملان فن عمل و کاملان علم نجوم را لازم که اوّل زکوت حروف تجهی دهند. هر عملی که خواهند بخوانند تاثیرش زود تر به ظهور خواهد آمد. نمی دهند آخر الامر برحصت گرفتار می شوند یا از جان عزیز می شوند و آن را رجعت می گویند.

باب چهارم کتاب نقش سلیمانی

فایده اقسام و تعویذ: و…

فهرست مطالب کتاب نقش سلیمانی

 • درباب علوم غریبه خاصه
 • خواندن عملیّات و نقش و غیره
 • قسم جلالی و یا جمالی
 • تعیین مکان و اختلافات مکان
 • آغاز عمل در عروج ماه
 • اسم و دعا خواندن
 • اعمال اجابت صاحب عمل
 • در بیان برجها و تفسیر فتح الغیر
 • دائره بروج
 • در بیان طالع و فن استخراج طالع برای حبّ و غیره
 • در بیان ستارگان و عجایب المخلوقات و مقصود العاشقین
 • اشکال و رنگ سیارگان و موکلان و اختلافات آنها
 • در بیان ساعتهای شب و روز که باید دانست و تاثیر ساعات شبانه روز
 • نقشه دریافت ساعت بطور دهوب کهری، حصّه اول صبح و حصّه دوم بعد میانه روز
 • جدول ساعتنامه و ساعتهای روز و شب بوجه احسن المعلوم
 • جدول ساعت نامه
 • در بیان سعد و نحس ستارگان و ساعتهای آنها
 • در بیان بخورات از جواهر خمسه و مقصود العاشقین
 • در بیان فالنامه ستارگان
 • در بیان ماههای قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب
 • در خواندن عملیّات رعایت ماههای قمری همچون ماههای شمسی
 • در بیان معنی اعداد و ابجد در اکثر رسائل که مرقوم است
 • در بیان حروف تحجّی عاملان فنّ و کاملان علم نجوم
 • زکوه علم – زکات علم
 • اقسام تعویذات که شامل آتشی، بادی، خاکی، آبی و شرح آن
 • در بیان تعویذ نوشتن و زبان بندی و خواب بندی در ساعت عطارد
 • جهت تیغ بندی در ساعت مرّیخ و بنام دشمن
 • برای محبّت و برای ترقی رزق و روزی و ساعات آن
 • برای مرض و تعویذ عداوت در میان ظهر و عصر
 • در بیان پر کردن نقش
 • در بیان عملیّات و تعویذات مشتمل بر هجده فصل
 • عملیات تعویذات برای رفع حاجات
 • برای حصول دعا و برآمدن حاجات مجرب
 • در بیان تعویذات بجهت وسعت رزق و طلب جاه و عزّت
 • بچهت گشایش و رفع تنگدستی و نوشتن نقش آن
 • بجهت فروش اشیاء و متاع مغازه خود و نوشتن نقش آن
 • مستجاب الدّعوات شدن
 • اسماء الحسنی بحساب حروف ابجد
 • جدول حروف ابجد و اسماء الحسنی آن و معنی و خاصیت و تعداد خواندن آن و طبایع و بخور استفاده شده در آن و بروج و منازل و کواکب و اسم جن و اسم موکل آن
 • در بیان عملیّات حبّ و تعویذات آن
 • در بیان عملیّات تعویذات بغض و عداوت
 • در بیان زبان بندی
 • در بیان خواب بندی و خواندن سوره ناس
 • در بیان تعویذ تیغ بندی و اگر خواهی شمشیر و سلاح دشمن کارگر نشود
 • در بیان عملیّات و تعویذات برای احضار شخص غائب
 • در بیان گریخته و پیدا شدن او
 • در بیان شناختن دزد و مال برده و پیدا کردن شخص دزد و محل و مکان آن
 • در بیان عملیّات و تعویذات رهائی محبوس (آزادی از زندان)
 • در بیان عملیّات و تعویذات دافع آسیب و غیره
 • در بیان علامات سحر زده و عملیات و تعویذات دفع سحر و طلسم و جادو و شخصی که جادو شده
 • در بیان چشم زخم و نظر بندی و عملیات و تعویذات دفع آن
 • در بیان عملیّات و تعویذات گریه بسیار کودک و طفلی که زیاد گریه می کند
 • در بیان دریافتن حال مریض و اینکه مریض زنده می ماند یا می میرد و خوب می شود
 • در بیان آسیب از جن و پری و شخص جن زده
 • در بیان عملیّات و تعویذات شفای امراض هر نوع بیماری های متفرقه
 • در بیان معالجات مشتمل بر دوازده فصل که شامل
 • در بیان تبّ
 • در بیان جراحات
 • در بیان علاج خارش بدن
 • در بیان دفع درد سر
 • در علاج دردهای مربوط به چشم
 • در بیان امراض درد دل و دردهای مربوط به شکم
 • در بیان حذر کردن
 • در بیان ضرب یعنی ضربه به اعضای بدن خوردن
 • در بیان علاج سوختگی
 • در بیان علاج دفعیه و سحر
 • نسخه جهت بواسیر
 • در بیان علاج زهر و غیره
 • در ادعیه های متفرقه دیگر….
3.4/5 - (25 امتیاز)

دسترسی محدود برای دانلود

برای دانلود همه فایل ها باید محصول را خریداری فرمایید

کتاب نقش سلیمانی در علوم غریبه خاصه اثر شیخ بهایی
حجم 0 مگابایت
فرمت PDF
دانلود با خرید محصول
اگر فایل مشکل دانلود دارد گزارش ارسال کنید
گزارش مشکل دانلود از سایت
 • مشکل خود برای دانلود فایل را شرح دهید.
اگر فایل را خلاف قوانین کپی رایت می‌دانید درخواست حذف ارسال کنید

کتاب های دیگر از شیخ بهایی

نقد و بررسی شما درباره نقش سلیمانی در علوم غریبه خاصه

لطفا پس از مطالعه نقش سلیمانی در علوم غریبه خاصه نظر خود را برای دیگر کاربران بنویسید.
از ارسال نظر به زبان انگلیسی یا نوشتن فینگلیش پرهیز کنید.
تمام نظرات توسط تیم مدیریت پرشین پی‌دی‌اف بررسی شده و پاسخ داده می‌شوند.
اشتراک در
اطلاع از
guest
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مرتضی رمضانی
مرتضی رمضانی

سلام فعلا مطالعه نکردم اما سایت قابل اعتماد است و صداقت و درستکاری در این سایت هست و دانلود با موفقیت انجام شد و قیمت دانلود بسیار مناسب است با تشکر

کتاب های مشابه با نقش سلیمانی در علوم غریبه خاصه

دانلود کتاب میراث زرین یا نشانه های کهن اثر ولی ظفری
دانلود کتاب مجموعه کامل علوم غریبه مجربات ابن سینا اثر حسین نمینی